Pivacyverklaring

In dit document leggen wij u uit hoe wij omgaan met uw gegevens en de bescherming van uw privacy binnen de regels van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 

Persoonsgegevens

A.J. Berculo Accountants verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

Doel en grondslag

A.J. Berculo Accountants verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van:

 

Bewaartermijn

A.J. Berculo Accountants bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld en/of zolang de wetgeving voorschrijft.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

A.J. Berculo Accountants kan uw persoonsgegevens delen met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die in onze opdracht uw gegevens verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens als wij hanteren.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om de persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door A.J. Berculo Accountants, alsmede het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, waarover wij beschikken, in een computerbestand naar u of een ander te sturen. Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van de toestemming of een bezwaar op de verwerking van de persoonsgegevens kunt u sturen naar info@berculoaccountants.nl.

 

Beveiliging

A.J. Berculo Accountants neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien u vragen heeft omtrent de beveiliging van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met ons kantoor.

 

Contactgegevens

A.J. Berculo Accountants
Pelenerf 14
3861 PR  Nijkerk
+31 33 2460980
info@berculoaccountants.nl
www.berculoaccountants.nl

A.J. Berculo Accountants hanteert bij de uitoefening van haar werkzaamheden algemene voorwaarden, waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. De algemene voorwaarden worden u op verzoek kosteloos toegezonden.
Handelsregister: 57198608.