Klachtenregeling

 

A.J. Berculo Accountants kent een klachtenregeling.

 

Algemeen

Hoewel A.J. Berculo Accountants bij voortduring werkt aan de kwaliteit van haar dienstverlening, zou het kunnen zijn dat u desondanks ontevreden bent over één van onze medewerkers of vennoten, over onze dienstverlening of over welk aspect van onze organisatie dan ook. Mocht dit het geval zijn, dan verzoeken wij u met klem om ons dat zo snel mogelijk te laten weten.

Ten behoeve van dit doel hebben wij een klachtenregeling opgesteld. Het doel van deze klachtenregeling is primair om klachten van klanten, van eigen medewerkers dan wel van andere belanghebbenden, naar ieders tevredenheid op te lossen. Daarnaast is het doel van onze klachtenregeling om van de klachten te leren en indien nodig wijzigingen aan te brengen in de bedrijfsvoering en het interne beheersingsysteem van ons kantoor ter voorkoming van (nieuwe) klachten. Wij gaan ervan uit dat meldingen te goeder trouw zijn en uiting geven aan gegronde zorg of ontevredenheid. Alle meldingen worden door ons zorgvuldig beoordeeld.

 

Hoe dient u uw klacht in?

U kunt uw klacht als volgt indienen:

• Mondeling bij uw contactpersoon of één van onze vennoten;
• Per e-mail naar: klacht@berculoaccountants.nl;
• Schriftelijk bij één van onze vennoten.

Betreft uw klacht één van onze vennoten, dan kunt u uw klacht indienen bij de heer A.J. Berculo AA. U kunt uw schriftelijke klacht sturen naar
A.J. Berculo Accountants,
Postbus 1181,
3860 BD Nijkerk.

 

Wat meldt u bij het indienen van een klacht?

Wij vragen u, indien van toepassing, de volgende gegevens te melden:

• Uw eigen naam, bedrijfsnaam, adres, (mobiele) telefoonnummer en/of emailadres;
• Een duidelijke omschrijving van de klacht, inclusief de betreffende relevante feiten en omstandigheden;
• De naam van de medewerker of de vennoot tegen wie de klacht is gericht;
• De reden waarom u de klacht indient.

 

Hoe wordt uw klacht afgehandeld?

Wij behandelen uw klacht op de onderstaande wijze:

• Binnen 10 werkdagen na ontvangst van uw klacht zullen wij òf schriftelijk reageren om de klacht af te handelen en indien mogelijk een bevredigende oplossing aanbieden, òf de ontvangst van uw klacht schriftelijk bevestigen.
• Als wij in eerste instantie volstonden met een bevestiging van de ontvangst van uw klacht, zullen wij binnen 20 werkdagen na ontvangst van uw klacht, uw klacht afhandelen en indien mogelijk een bevredigende oplossing aanbieden.
• Wij zullen bij een reactie op uw klacht aangeven wie of welke afdeling van ons kantoor met de afhandeling van uw klacht belast is geweest.

 

Bij onze inhoudelijke reactie op uw klacht zullen wij u aangeven op welke wijze wij uw klacht willen afhandelen. Als dat niet direct kan, zullen wij aangeven binnen welke termijn we verwachten dat de klacht afgehandeld kan worden.
U kunt op elk moment in deze procedure uw klacht intrekken. Deze procedure stopt op dat moment.

 

Overige aspecten

Als u van mening bent dat uw klacht niet volgens de bovengenoemde werkwijze is behandeld, of dat uw klacht naar uw mening nog steeds niet bevredigend is afgehandeld, dan kunt u dat schriftelijk kenbaar maken bij de heer A.J. Berculo AA.

In beide gevallen kunt u uw schriftelijke reactie sturen naar A.J. Berculo Accountants, Postbus 1181, 3860 BD Nijkerk ter attentie van de heer A.J. Berculo AA.

Wij dragen er zorg voor dat de klant, de eigen medewerker dan wel de andere belanghebbende die met inachtneming van de bepalingen van deze regeling een klacht heeft gemeld, op geen enkele wijze daardoor in zijn positie wordt benadeeld.

Mede in verband met onze beroepsreglementering zullen alle aspecten van de afhandeling van uw klacht worden vastgelegd. Uiteraard zal zorgvuldig en vertrouwelijk met de informatie worden omgegaan.

A.J. Berculo Accountants hanteert bij de uitoefening van haar werkzaamheden algemene voorwaarden, waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. De algemene voorwaarden worden u op verzoek kosteloos toegezonden.
Handelsregister: 57198608.